Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2013-06-03 12:00

logo_cin.jpg 200x190 10kBW dniu 17 maja 2013 r. roku w Karpaczu, w Hotelu Mieszko, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków (ZWZC) Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu, które towarzyszyło sympozjum Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, Oddział w Jeleniej Górze p.t. „Inżynieria Produkcji - Innowacje”.

 

Sympozjum podzielono na dwie części i tak w pierwszej rozmawiano o inżynierii produkcji skupiając się na metodach i technikach w rozwoju produktu w przedsiębiorstwie, skanowaniu przemysłowym, zastosowaniu lasera na skalę przemysłową czy systemów wizyjnych w kontroli jakości. Natomiast w drugiej części głównym tematem było zarządzanie technologiczne przedsiębiorstwem. Na koniec uczestnicy zapoznali się z najnowszymi trendami w zakresie obrabiarek CNC, narzędzi i wybranych technologii- propozycje firm.


Po zamknięciu sympozjum odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu zwołane zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, w którym wzięli udział już tylko członkowie Klastra. Otworzył je Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia - Pan Jarosław Chrobot, który przywitał uczestników i przedstawił porządek obrad. W trakcie ZWZC zatwierdzono na nim m.in. sprawozdanie z działalności oraz finansowe za rok 2012 - zysk przeznaczono na działania statutowe, Komisji Rewizyjnej. Ponadto Zebranie udzielało absolutorium Zarządowi.
Następnie Zarząd zaprezentował kierunki działań oraz budżet Stowarzyszenia na rok 2013. W pierwszej kolejności omówiono działania, które ujęto we wniosku o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Centrum innowacyjnych kompetencji członków Klastra CINNOMATECH dla inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”.
W czasie wolnych wniosków dyskutowano na temat zatrudnienia managera ds. pozyskiwania zleceń w celu uaktywnienia działalności Stowarzyszenia. Miałyby to być projekty realizowane wspólnie przez członków klastra. W pierwszej kolejności członkowie zespołu zastanowią się nad wspólnymi potrzebami i możliwościami wygenerowania produktu lub usługi.

 

 SIMP_logo.jpeg 200x180 8kBStowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP) jest dobrowolną demokratyczną, samorządną i trwałą organizacją użyteczności społecznej, zrzeszającą ok. 10.000 inżynierów i techników mechaników wszystkich specjalności oraz zawodów pokrewnych. Rodowód SIMP sięga 1926 roku.

Podstawowym dokumentem prawnym, regulującym działalność SIMP jest statut, którego aktualną treść uchwaloną przez XXXII Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 16 października 2010r.


Obok statutu drugim ważnym dokumentem jest "Deklaracja Programowa SIMP IX Dekady", którą przyjął XXXI Walny Zjazd Delegatów SIMP w dniu 22 października 2006r. Jest ona poprawioną i uaktualnioną wersją "Deklaracji Ideowo-Programowej SIMP-2000" - przyjętą w 1996 r. z okazji 70-lecia Stowarzyszenia.
Stowarzyszeniem kieruje Zarząd Główny, któremu w kadencji 2010-2014 przewodniczy prezes SIMP - Andrzej Ciszewski. Pełny wykaz członków pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia można znaleźć na stronach Stowarzyszenia - zakładka "Władze SIMP".


Organizacyjnie SIMP składa się z 48 oddziałów oraz 21 sekcji i towarzystw naukowo-technicznych o charakterze branżowym (np. Sekcja Spawalnicza, Energetyczna, Sterowania i Napędu Hydraulicznego, Towarzystwo Naukowo-Techniczne Obrabiarek i Narzędzi, Towarzystwo Okrętowców Polskich KORAB).
Działalność statutową SIMP, która skupia się w domach technika NOT i domach mechanika, wspiera sieć ponad 80 ośrodków działalności gospodarczej, realizujących prace inżynierskie, głównie w obszarze mechaniki.

Podstawowe agendy działalności gospodarczej SIMP to:

 • Zamek SIMP w Rydzynie im. prof. Henryka Mierzejewskiego,
 • Zespół Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Doskonalenia Kadr w Warszawie,
 • Zespół Ośrodków Kwalifikacji Jakości Wyrobów SIMPTEST w Katowicach,
 • Polskie Centrum Certyfikacji SIMP-CERT we Wrocławiu,
 • Oficyna Wydawnicza SIMPRESS w Warszawie.

SIMP jest wydawcą 7 czasopism naukowo-technicznych. Najstarszym czasopismem jest „Mechanik”, założony w 1909r. Ponadto Stowarzyszenie utrzymuje współpracę z 4 innymi czasopismami, których tematyka dotyczy obszaru zainteresowań SIMP.
więcej na stornie Stowarzyszenia: http://www.simp.pl/

Zdjęcia

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -