Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2016-06-23 12:00
  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków
  2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
  4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
  5. Zatwierdzenie Sprawozdania Komisji Rewizyjnej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klastra za rok 2015
  6. Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2015 roku
  7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu
  8. Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2016
  9. Wolne wnioski
  10. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania