CINNOMATECH: Zaproszenie na spotkanie informacyjne i Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

2019-06-07 12:00

ZAPROSZENIE
na Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu

Szanowni Państwo,
 
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu serdecznie zapraszamy na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się
w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 na Politechnice Wrocławskiej
przy ulicy Ignacego Łukasiewicza 5, 50-370 Wrocław,
budynek B-4, sala 2-40
 

Porządek spotkania informacyjno-organizacyjnego:

godzina 10.00
0) Rejestracja uczestników
Czas: 20 minut

godzina 10.20
1) Aktualne działania w Klastrze, min:
‐‐ poprawa i usystematyzowanie dotychczas realizowanych usług
   (złożono wniosek o aplikację klastra do statusu Krajowego Klastra Kluczowego),
‐‐ utworzenie zespołu do realizacji projektów B+R,
‐‐ wyjście do przemysłu z usługami szkoleniowymi w ramach Bazy Usług Rozwojowych,
‐‐ omówienie wniosków po spotkaniach targowych MACH-TOOL Poznań 2019

Paweł Hofman
Czas: 15 minut,

godzina 10.35
2) Druk 3D w przemyśle od pomysłu do wdrożenia

Krzysztof Nowak 3D Center
Czas: 15 minut,

godzina 10.50
3) Bieżący postęp prac w ramach prowadzonego przez Klaster międzynarodowego projektu Cornet "Technologia wytwarzania kompozytów zoptymalizowanych pod kątem obciążeń InverTEC"

dr inż. Mariusz Frankiewicz - Politechnika Wrocławska
Czas: 15 minut,

godzina 11.05
4) Aktualna sytuacja na rynku energii
Katarzyna Jewstrat - Inpact
Czas: 15 minut,

Przerwa kawowa: 11.20-11.40

 
Walne zgromadzenie:

godzina 11.40-12.30

Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków

2.      Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania

3.      Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał

4.      Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad

5.      Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Klastra za rok 2018

6.      Przedstawienie przez Zarząd informacji o działaniach Klastra w 2018 i 2019 roku

7.     Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu

8.     Wybory i uzupełnienie składu komisji rewizyjnej

9.     Wybory i uzupełnienie składu zarządu Klastra.

10.     Uchwalenie uchwał w sprawie wydłużenia kadencji zarządu do 2 lub 3 lat.

11.     Uchwalenie uchwał w sprawie powołania przez klaster spółki celowej.

12.     Omówienie kierunku działań oraz budżetu stowarzyszenia na rok 2019 i 2020

13.   Wolne wnioski

14.   Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zebrania