O Klastrze

Misją Klastra CINNOMATECH jest wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wytwórczej.

Cele strategiczne to:

 

 • Stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu, uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu,
 • Zwiększenie zdolności innowacyjnych firm,
 • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami Klastra,
 • Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług o charakterze innowacyjnym,
 • Promocja regionalnego oraz polskiego przemysłu wytwórczego, tworzenie wspólnej marki,
 • Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju innowacyjności przemysłu wytwórczego poprzez obniżanie kosztów działalności.

 Cele te są realizowane poprzez:

 

 • Planowanie i koordynowanie wspólnych projektów (organizacja pracy w grupach roboczych),
 • Występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów ze środków publicznych,
 • Promocja regionu jako miejsca dla tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze przemysłu wytwórczego,
 • Dostęp do wspólnej infrastruktury badawczej,
 • Dostęp do usług doradczych i szkoleniowych,
 • Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej Klastra,
 • Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań brokerskich, misji zagranicznych itp.,
 • Działania na rzecz podejmowania badań nad innowacjami,
 • Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klastrami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra.