Nabór wniosków do Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Innowacyjna Gospodarka

2014-01-10 09:52

Kto może składać wnioski:
O dofinansowanie w ramach naboru mogą ubiegać się przedsiębiorcy prowadzący działalność i mający siedzibę, a w przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można otrzymać dofinansowanie:
W ramach Działania 1.4 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację przez przedsiębiorców projektów celowych obejmujących badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
1. dla mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy:
– 70 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 45 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem,w przypadku prac rozwojowych;
2. dla średniego przedsiębiorcy:
– 60 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 35% proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
3. dla przedsiębiorcy innego niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca:
– 50 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
– 25 proc. wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych dofinansowanego projektu wynosi 1 mln zł.
Maksymalna kwota wsparcia na badania przemysłowe i prace rozwojowe dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt musi być niższa niż równowartość w złotych kwoty:
– 10 mln euro – jeżeli koszty kwalifikowalne badań przemysłowych stanowią więcej niż połowę całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu, lub
– 7,5 miliona euro – w odniesieniu do pozostałych projektów.
Maksymalna wartość projektu celowego (obejmującego część badawczą i część wdrożeniową) nie może przekroczyć 50 mln euro.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.poig.gov.pl/NaborWnioskow/KonkursyTerminy/Strony/RozpoczetonaborwnioskowdoDzialania14Wsparcieproj_celowych_POIG.aspx

Zdjęcia

  •  -