O Klastru

Posláním CINNOMATECH je podpora rozvoje ekonomiky regionu a posílení konkurenceschopnosti podniků působících ve zpracovatelském odvětví.

Strategickými cíly jsou:

 • Vytvoření sítě spolupráce podniků, samosprávy, vysokých škol a organizací z prostředí byznysu,
 • Zvýšení inovativních schopností firem,
 • Zajištění toku informací mezi účastníky klastru,
 • Podpora podnikání a vytváření podmínek pro efektivní komercializaci výsledků vědeckého výzkumu,
 • Zpracovávání a zavádění nových výrobků/služeb s inovativním charakterem na trh,
 • Podpora a propagace regionálního i polského výrobního průmyslu, vytváření společné značky,
 • Vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj inovativnosti výrobního průmyslu snižováním provozních nákladů.

Tyto cíle jsou uskutečňovány:

 • Plánováním a koordinováním společných projektů (organizace práce v pracovních skupinách),
 • Předkládáním návrhů na subvencování těchto projektů z veřejných prostředků,
 • Propagací regionu jako místa pro vytváření inovativních podniků, rozvíjení znalostí a realizace projektů v oboru výrobního průmyslu,
 • Přístupem ke společné výzkumné infrastruktuře,
 • Přístupem k poradenským a školicím službám,
 • Zprovozněním a spravováním internetové stránky klastru,
 • Organizováním konferencí, seminářů, setkání brokerů, zahraničních cest atp.,
 • Působením ve prospěch zahajování výzkumu inovací,
 • Navazováním a rozvíjením kontaktů s jinými klastry, organizacemi, institucemi, podniky působícími mimo Klastr.