Dofinansowanie zadania publicznego

Uchwałą nr 2212/IV/12 z dnia 8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r.
 
W ramach konkursu Dolnośląski Park innowacji i Nauki S.A. otrzymał dofinansowanie w kwocie 76.710,00 zł. na realizację zadania pn. „Rozwój współpracy i podniesienie kompetencji Klastra CINNOMATECH w celu wzmocnienia innowacyjności Dolnego Śląska”

Okres realizacji: 01.06.2012 do 15.12.2012 roku

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących etapów:
1. Działania informacyjne i promocyjne oraz rozwój działalności Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH
2. Rozbudowa platformy wymiany wolnych mocy produkcyjnych
3. Nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy
4. Zacieśnienie współpracy w ramach Klastra CINNOMATECH
5. Zarządzanie projektem

Realizacja zadania pozwoli na:
a) rozbudowę strony internetowej i wydruk materiałów promocyjnych (roll-up) dotyczących klastra CINNOMATECH
b) nawiązanie współpracy z klastrami z innych regionów Polski
c) promocję Klastra CINNOMATECH podczas Międzynarodowych Targów AMB w Stuttgarcie
d) stymulowanie rozwoju powstałej sieci kooperacji poprzez ciągłe monitorowanie potrzeb, bieżących i planowanych działań, przekazywanie informacji na temat źródeł pozyskiwania funduszy na innowacyjne projekty, rozpowszechnienie i promocję korzyści wynikających z wzajemnej współpracy i promocji zalet klastra CINNOMATECH wśród partnerów krajowych i zagranicznych
e) zorganizowanie szkoleń dla członków Klastra, które pozwolą na wypracowanie odpowiedniego poziomu zaufania i współpracy pomiędzy członkami klastra (szkolenie szkolenie dotyczące współpracy i integracji w klastrze, szkolenie dot. łańcucha szczupłych dostaw tzw. koncepcji Lean Manufacturing)
f) rozbudowę platformy wymiany mocy produkcyjnych, która umożliwi członkom klastra pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów, a w razie potrzeby (brak odpowiednich urządzeń lub niedobory mocy) skorzystanie ze stanowisk roboczych w partnerskich zakładach produkcyjnych
g) aktualizację mapy kompetencji członków Klastra