O Klastrze

Misją Klastra CINNOMATECH jest wspieranie rozwoju gospodarki regionu oraz wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw działających w branży wytwórczej.

Cele strategiczne to:

 

 • Stworzenie sieci współpracy przedsiębiorstw, samorządu, uczelni oraz instytucji otoczenia biznesu,
 • Zwiększenie zdolności innowacyjnych firm,
 • Zapewnienie przepływu informacji pomiędzy uczestnikami Klastra,
 • Wspieranie przedsiębiorczości oraz tworzenie warunków dla skutecznej komercjalizacji wyników badań naukowych,
 • Opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów/usług o charakterze innowacyjnym,
 • Promocja regionalnego oraz polskiego przemysłu wytwórczego, tworzenie wspólnej marki,
 • Stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju innowacyjności przemysłu wytwórczego poprzez obniżanie kosztów działalności.

 Cele te są realizowane poprzez:

 

 • Planowanie i koordynowanie wspólnych projektów (organizacja pracy w grupach roboczych),
 • Występowanie z wnioskami o dofinansowanie tych projektów ze środków publicznych,
 • Promocja regionu jako miejsca dla tworzenia innowacyjnych przedsiębiorstw, rozwijania umiejętności i realizacji projektów w obszarze przemysłu wytwórczego,
 • Dostęp do wspólnej infrastruktury badawczej,
 • Dostęp do usług doradczych i szkoleniowych,
 • Uruchomienie i prowadzenie strony internetowej Klastra,
 • Organizowanie konferencji, seminariów, spotkań brokerskich, misji zagranicznych itp.,
 • Działania na rzecz podejmowania badań nad innowacjami,
 • Nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z innymi klastrami, organizacjami, instytucjami, przedsiębiorstwami spoza Klastra.

Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu można zaliczyć do grona klastrów przemysłowych i technologicznych. Podmioty działające w klastrze współpracują w następujących obszarach:

 • badania i rozwój - badania podstawowe i zaawansowane,
 • produkcja - łączenie produktów i usług różnych firm,
 • dokonywanie wspólnych zakupów maszyn, surowców, badań, ekspertyz, usług doradczych,
 • badania trendów technologicznych,
 • marketing i sprzedaż - badania marketingowe, wspólna marka produktów,
 • wspólne kanały dystrybucji,
 • logistyka - wspólne magazyny, transport,
 • baza danych oraz platforma wymiany informacji o wolnych mocach produkcyjnych i logistycznych,
 • wspólny udział w przetargach publicznych lub przetargach organizowanych przez koncerny międzynarodowe,
 • grupowy udział w targach krajowych i zagranicznych, wspólne wystawy,
 • utworzenie wspólnych sieci sprzedaży (grupy sprzedażowe),
 • korzystanie z sieci dystrybucji członków klastra,
 • szkolenia techniczne dla pracowników na terenie przedsiębiorstw klastra, uczelni,
 • spotkania brokerskie z możliwością odbycia rozmów,
 • wymiana personelu, staże dla uczniów,
 • programy szkoleniowe i doradcze na temat eksportu,
 • programy szkoleniowe na temat nowych zagadnień (TQM, Kaizen, Lean Manufacturing, Lean Office, nowe technologie produkcyjne, zarządzanie procesami, optymalizacja procesów, usprawnianie produktywności)
 • wspólna promocja,
 • spotkania branżowe, integracyjne,
 • giełdy kooperacyjne,
 • wyjazdy studyjne,
 • opracowanie ścieżki dydaktycznej dla przyszłych pracowników,
 • spotkania z ekspertami, doradcami,
 • wdrożenie grupowe standardów unijnych.

Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu zrzesza przedsiębiorstwa, z których większość ma siedziby na terenie Dolnego Śląska. Są to firmy głównie z branży obróbki metali, budowy maszyn i części maszyn oraz produkcji narzędzi skrawających. W skład klastra wchodzą również instytucje usługowe z branży edukacyjnej, badawczo-rozwojowej, finansowej, usług informatycznych i doradczych w obszarze projektowania procesów technologicznych, doboru narzędzi oraz optymalnego zużycia energii elektrycznej, wspierające firmy zrzeszone wokół głównego filaru tematycznego klastra.