Historia

 W roku 2010 Dolnośląski Park Innowacji i Nauki realizował projekt pod nazwą „Rozwój i promocja Klastra Innowacyjnych Technologii w wytwarzaniu w Województwie Dolnośląskim” w ramach Programu Współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku w 2010 roku. 

Głównym celem projektu było formalne utworzenie oraz rozwój i promocja Klastra, w tym pozyskanie nowych członków oraz nawiązanie nowych kontaktów z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 

Okres realizacji projektu: 10.05.2010-15.12.2010. 

W ramach projektu zrealizowano następujące działania:

 1. Zdefiniowano mapę kompetencji oraz potrzeb gospodarczych członków Klastra,
 2. Zidentyfikowano partnerów mogących podjąć współpracę gospodarczą, a także wspólne obszary współpracy w sensie poszukiwania cech wspólnych, bądź uzupełniających się członków Klastra,
 3. Pozyskano do Klastra nowych partnerów, odpowiadających potrzebom dotychczasowych członków,
 4. Opracowano wewnętrzny portal informacyjny dla członków Klastra,
 5. Zorganizowano 5 spotkań informacyjnych dla członków Klastra w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska,
 6. Zidentyfikowano 4 wspólne przedsięwzięcia gospodarcze wśród członków Klastra
  • polegające na utworzeniu grupy zakupowej energii elektrycznej. Grupa zakupowa prowadzona jest przez firmę DB Energy – członka Klastra; na początku grudnia znane były już wynegocjowane stawki dla grupy.
  • polegające na utworzeniu grupy roboczej mającej za zadanie opracowanie podstaw do powstania platformy informatycznej udostępniania wolnych mocy produkcyjnych na określonych stanowiskach wytwórczych. Platforma taka da szybki dostęp do informacji firmie, która pozyskała duże zlecenie, którego z przyczyn ograniczonej własnej zdolności produkcyjnej w danym okresie nie potrafi zrealizować w terminie. Grupa robocza prowadzona jest przez Politechnikę Wrocławska – członka Klastra,
  • polegające na utworzeniu grupy firm chętnych do wzięcia udziału w Targach Lipskich Zuliefermesse organizowanych w dniach 01-04.03.2011. Grupa była prowadzona przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii – członka Klastra,
  • polegające na utworzeniu grupy roboczej mającej na celu wypracowanie i wdrożenie strategii pozyskiwania fachowej kadry pracowniczej. Grupę roboczą prowadzi Głogowskie Centrum Edukacji Zawodowej – członek Klastra. 

Uchwałą nr 619/IV/11 z dnia 9 maja 2011 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2011 r.

W ramach konkursu Dolnośląski Park innowacji i Nauki S.A. otrzymał dofinansowanie w kwocie 92.076,00 zł. na realizację zadania pn. „Promocja oraz rozwój współpracy w ramach Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH”

Okres realizacji projektu: 01.06.2011 do 15.12.2011 roku 

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących etapów: 

ETAP 1. Przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych oraz rozwój działalności Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH
ETAP 2. Opracowanie i wdrożenie platformy wymiany wolnych mocy produkcyjnych
ETAP 3. Udział Klastra CINNOMATECH w Targach Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny Polska oraz udział Klastra Cinnomatech w targach EMO
ETAP 4. Zarządzanie projektem 

Realizacja zadania pozwoli na:

 • Aktualizację strony internetowej i materiałów informacyjno-promocyjnych dotyczących klastra CINNOMATECH
 • Pozyskanie do klastra nowych partnerów, odpowiadającym potrzebom dotychczasowych członków, w tym partnerów uczelnianych i sektora badawczego,
 • Promocję Klastra CINNOMATECH podczas Targów Poznańskich Innowacje Technologie Maszyny Polska oraz udział w targach EMO
 • Stymulowanie rozwoju powstałej sieci kooperacji
 • Rozpowszechnienie i promocję korzyści wynikających z wzajemnej współpracy i promocji zalet klastra CINNOMATECH wśród partnerów krajowych i zagranicznych (zarówno globalnych jak i MSP),
 • Stworzenie Platformy wymiany mocy produkcyjnych, która umożliwi członkom klastra pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów, a w razie potrzeby (brak odpowiednich urządzeń lub niedobory mocy) skorzystanie ze stanowisk roboczych w partnerskich zakładach produkcyjnych.

 Powyższe działania pozwolą również na przygotowanie lepszej i pełniejszej prezentacji klastra CINNOMATECH na Europejskiej Konferencji ManuFuture odbywającej się we Wrocławiu w październiku 2011 r., której DPIN jest jednym ze współorganizatorów. 

 Klaster CINNOMATECH nawiązał współprace z następującymi jednostkami:

 1. Lubuski Klaster Metalowy, którego Koordynatorem jest Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 17. List intencyjny z dn. 12.10.2010r. Ze strony LKM istnieje wola współpracy, jeżeli chodzi o realizacje wspólnych projektów i tworzenie grup zakupowych. Wzajemna promocja i pomoc merytoryczna.
 2. Podlaski Klaster Obróbki Metali. Koordynator: Centrum Promocji Podlasia, Al. 1000– lecia Państwa Polskiego 39A, 15-111 Białystok (www.metalklaster.pl). List intencyjny z dn. 10.12.2010r. Wymiana doświadczeń odnośnie działań w ramach klastrów. Ze strony PKOM istnieje wola współpracy, jeżeli chodzi o tworzenie grup zakupowych energii elektrycznej. Nawiązano także współprace z: Wielkopolskim Klastrem Lotniczym w Kaliszu (www.wkl.org.pl),Klastrem Kotlarskim w Pleszewie, Klastrem „Dolina Lotnicza” w Rzeszowie.

 Na arenie międzynarodowej można pochwalić sie nawiązaniem współpracy w szczególności z:

 1. Czeski Narodowy Klaster Mechaniczny (Národní strojírenský klastr - NSK, www.nskova.cz) w miejscowości Ostrava-Vitkovice; Ruska 2887/101 St. List intencyjny z 27.10.2010r.Koordynator NSK zadeklarował wole współpracy oraz mo¿liwosc spotkania sie firm z Klastra CINNOMATECH z firmami z Klastra NSK w celu nawiązania kontaktów biznesowych.
 2. Włoski Klaster CLUB MECCATRONICA (www.meccatronica.org) w miejscowości Reggio Emilia. List intencyjny z dn. 30.11.2011 Współpraca w obszarze mechatroniki oraz szybkiego prototypowania.

Ponadto nawiązano współprace z: Klaster Produktion NRW w Duesseldorffie (www.produktion.nrw.de), Klaster VEMAS VERBUNDINITIATIVE MACHINENBAU SACHSEN), Slasko -Morawskim Klasterem Motoryzacyjnym, Brytyjska Agencja Advantage West Midlands z osoba odpowiedzialna za rozwój klastrów w regionie, a w szczególności rozwój Klastra Budowlanego - Building Technologies Cluster. 

 

Uchwałą nr 2212/IV/12 z dnia 8 maja 2012 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w 2012 r.

Dolnośląski Park innowacji i Nauki S.A. otrzymał dofinansowanie
w kwocie 76.710,00 zł. na realizację zadania "Rozwój współpracy i podniesienie kompetencji Klastra CINNOMATECH w celu wzmocnienia innowacyjności Dolnego Śląska". 

W ramach projektu zrealizowano następujące etapy:

 1. Działania informacyjne i promocyjne oraz rozwój działalności Klastra Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu CINNOMATECH,
 2. Rozbudowa platformy wymiany  wolnych mocy produkcyjnych,
 3. Nawiązanie współpracy oraz wymiana doświadczeń i wiedzy
 4. Zacieśnienie współpracy w ramach Klastra CINNOMATECH
 5. Zarządzanie projektem

Realizacja zadania pozwoliła na:

 1. rozbudowę strony internetowej i wydruk materiałów promocyjnych (roll-up) dotyczących klastra CINNOMATECH,
 2. nawiązanie współpracy z klastrami z innych regionów Polski,
 3. promocję Klastra CINNOMATECH podczas Międzynarodowych Targów AMB w Hannoverze,
 4. stymulowanie rozwoju powstałej sieci kooperacji poprzez ciągłe monitorowanie potrzeb, bieżących i planowanych działań, przekazywanie informacji na temat źródeł pozyskiwania funduszy na innowacyjne projekty, rozpowszechnienie i promocję korzyści wynikających z wzajemnej współpracy i promocji zalet klastra CINNOMATECH wśród partnerów krajowych i zagranicznych ,
 5. zorganizowanie szkoleń dla członków Klastra, które pozwolą na wypracowanie odpowiedniego poziomu zaufania i współpracy pomiędzy członkami klastra  (szkolenie szkolenie dotyczące współpracy i integracji w klastrze, szkolenie dot. łańcucha szczupłych dostaw tzw. koncepcji Lean Manufacturing),
 6. rozbudowę platformy wymiany mocy produkcyjnych, która umożliwi członkom klastra pełniejsze wykorzystanie własnych zasobów, a w razie potrzeby (brak odpowiednich urządzeń lub niedobory mocy) skorzystanie ze stanowisk roboczych w partnerskich zakładach produkcyjnych,
 7. aktualizację mapy kompetencji członków Klastra